Renovables pujen, nuclears baixen

El passat any 2014 es van instal·lar al món 103 Gw nous d'energies renovables, amb una inversió total de 270.000 mil·lions $ (270 bil·lions $ anglosaxons). Això,  en potència instal·lada, equival a unes 100 centrals nuclears modernes i a unes 25 centrals nuclears modernes (aproximadament) en capacitat de producció anual (175-200 Twh de producció anual renovable, procedents tan sol de les noves instal·lacions de 2014)

Hi ha actualment al món 390 centrals nuclears operatives amb una produció anual de 2.359 Twh (2013), un 10,8 % de la producció elèctrica mundial (havia arribat a produir el 17 % fa uns anys). Hi ha altres 50 centrals provisionalment tancades al Japó des de 2011, arran de l'accident de Fukushima i,  en tot el món,  altres 117 han estat definitivament clusurades, bàsicament per envelliment.

D'altra banda, hi ha al món 67 centrals nuclears projectades o en construcció. Tot i que està previst inaugurar-les abans de 2020, serà molt més tard perquè alguns projectes s'abandonen i la majoria s'endarrereixen molts anys. Així, cal preveure un ritme d'inauguració d'unes 5-7 centrals  a l'any,  moltes menys de les que s'aniran tancant en el mateix periode. L'any 1987 hi havia al mon 417 centrals nuclears i l'any 2002, ara fa 13 anys, hi havia 438, moltes més de les 390 operatives en l'actualitat.  (Fonts: 1 i 2)

Costos comparats 2014

Costos comparats 19-02-2014

A) Panorama energies renovables

Sánchez-Galán, presidente de Iberdrola, señala los precios de las renovables en España a 24 de febrero de 2012: “Si el precio medio del pool [tecnologías convencionales] se sitúa en 61 euros/MWh, un parque eólico en 70 euros/MWh y una planta fotovoltaica en 121 euros/MWh, ¿por qué pagar los 332 euros/MWh que cuestan las híbridas gas-solar (=termosolares)?"
Rendibilitat de les ajudes a les energies renovables

Evolució del sistema elèctric espanyol 2001-2010

Informe sobre la evolució del mix de generació elèctrica espanyol 1999-2010

Producció d'energia eòlica a Espanya, a temps real

Cobertura de la demanda elèctrica a Espanya 2009


Evolució de les diferents fonts de generació eléctrica a Espanya 1999-2010


Evolució a Espanya de les emissions de CO2 originades per la generació d'electricitat


Evolució a Espanya de les emissions de CO2 per Mwh produït

El sistema elèctric espanyol acompleix l'objectiu de TòkioB) Canvis en la producció d'energia

Proyecto 100 % renovables (financiat per Greenpeace)

La reinvenció de l'energia

World Energy Outlook 2006 Agencia Internacional de la Energía (l'últim informe accesible sense pagament).

Les renovables van ser la principal font d'energía elèctrica a Espanya en el mes d'abril de 2008 (inclou la cogeneració com a renovable --> és energia que es podria perdre i no es perd, però majoritàriament el seu origen no és renovable)

Cost de producció por Mwh:

Comparació de costos en la Wikipèdia

Estimacions del president de la patronal elèctrica Unesa (6-5-2011):
............Energies tradicionals: 50 €/Mwh
............Eòlica: 70 €/Mwh
............Energia termosolar: 350 €/Mwh

El preu de l'energia solar ha baixat molt ràpidament entre 2008 i 2011, en part pel fi de la bombolla fotovoltaica espanyola. Diverses estimacions situen el preu de l'electricitat produïda per les instal·lacions fotovoltaiques que s'inicien ara (maig 20011) a l'entorn dels 150 €/Mwh

2. Conceptes: Energies alternatives. Energia eòlica

Energies alternatives

Anomenem energies alternatives a aquelles tecnologies de producció d'energia, plantejades com alternativa a les clàssiques (hidroeléctrica, nuclear, de combustió), les característiques comunes de la qual són l'aprofitament de fonts en principi il·limitades i la generació d'escassos o nuls residus.

Així, l'energia solar aprofita la radiació solar, l'energia eòlica permet transformar en energia elèctrica el moviment d'unes aspes per la força del vent, l'energia geotérmica extreu la calor proviniente de guèisers i fonts d'aigües termals, l'energia maremotriz és una sort d'energia hidroeléctrica que aprofita el moviment periòdic de l'aigua de les marees per a moure turbines, i també s'extreu energia aprofitant la diferència de temperatures entre les capes superficials i profundes de l'oceà.

El problema que presenten totes aquestes fonts és que la seva utilització en la xarxa elèctrica d'un estat com centrals de base és difícil, en primer lloc perquè depenen en gran mesura de factors tals com la climatologia, els corrents marins o les estacions lunars, i en segon lloc perquè la potència extraible és sensiblement menor que la qual s'obté en les centrals convencionals.

Atès que aquests recursos naturals són locals, excepte el cas de l'energia solar, la seva mobilitat és escassa i pot resultar antieconómica la instal·lació de grans centrals pel gran nombre de xarxes elèctriques necessàries.

També plantegen problemes ecològics, pel aparatoso de les seves instal·lacions, encara que, de bon tros, l'impacte sobre el medi ambient és moltíssim menor que el qual produïxen les centrals clàssiques d'energia.

En la majoria dels casos els rendiments energètics que s'obtenen són escassos. Amb tot, el problema energètic d'esgotament dels combustibles fòssils esperona la investigació en aquests camps i són nombrosos els projectes de centrals d'energies alternatives que s'estan construint.


Energia eòlica
L' energia eòlica és l'energia produïda pel vent. S'utilitza per a moure aerogeneradors que són molins que mouen un generador que produeix energia elèctrica. Aquest tipus de generadors s'ha popularitzat ràpidament en considerar-se una font neta d'energia, és a dir, que en no requerir combustió que produeixi residus contaminants ni destruir recursos naturals, és respectuosa amb el medi ambient. No obstant aquests avantatges, la quantitat d'energia produïda per aquest mitjà és una mínima part de la que es consumeix en els països desenvolupats. Els parcs eòlics són concentracions d'aerogeneradors necessaris perquè la producció d'energia esdevingui rendible.

4. Generadors eòlics flotants al mar

Anàlisi comparativa de les diferents tipus de pataforma flotant


Projecte Windfloat de l'empresa Principle's Power

Vídeo sobre un projecte de parc eòlic flotant amb generadors WindfloatVídeo de turbines eòliques flotants: clicar a la imatge
Mapamundi eòlic maríEn funcionament el primer generador eòlic flotant de tamany comercial (Noruega, Mar del Nord)
L'empresa Hydro (30.000 empleats) desenvolupa un generador eòlic flotant per a aigües profundes, 2, 3
Noves tecnologies de turbines eòliques flotants
Projecte de turbines eòliques flotants al mar del Nord (en anglès)